028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Rơ le an toàn

RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981745
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981839
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/URM/3X1/3X2 - 2981842
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SACB-4/4-L- 5,0PUR-SD - 2981871
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SACB-4/4-L-10,0PUR-SD - 2981884
RƠ LE AN TOÀN - PSR-RSM-HTL-ADAPTER - 2981897
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/SIM4 - 2981936
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/SIM4 - 2981949
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981952
RƠ LE AN TOÀN -PSR-SPP- 24UC/URM/5X1/1X2 - 2981965
RƠ LE AN TOÀN -PSR-SPP- 24DC/FSP/1X1/1X2 - 2981981
RƠ LE AN TOÀN -PSR-SPP- 24DC/TS/SDI8/SDIO4 - 2986041
RƠ LE AN TOÀN  - PSR-SCP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 - 2986096
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/TS/SDOR4/4X1 - 2986106
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/FSP2/2X1/1X2 -2986588
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/FSP/2X1/1X2 - 2986957
RƠ LE AN TOÀN  - PSR-SPP- 24UC/ESM4/2X1/1X2 - 2963705
RƠ LE AN TOÀN  - PSR-SCP- 24UC/ESM4/2X1/1X2 - 2963718
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - 2963925
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>