028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Rơ le an toàn

RƠ LE AN TOÀN - PSR-PIP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B - 2903262
RƠ LE AN TOÀN - TC-C-PSR3-SC-A10000A20000 - 2903389
RƠ LE AN TOÀN - TC-C-PSR3-SC-A10000A23132 - 2903390
RƠ LE AN TOÀN - TC-C-PSR3-SC-A100V+A20000 - 2903391
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - 2903583
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP-24DC/URML4/3X1/1X2/B - 2903584
RƠ LE AN TOÀN - PSR-FTB/1.5/11.5 - 2904476
RƠ LE AN TOÀN - PSR-FTB/20/86 - 2904477
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS20-1NO-1DO-24DC-SC - 2904950
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS25-1NO-1DO-24DC-SC - 2904951
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS30-1NO-24DC-SC - 2904952
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS35-1NO-24DC-SC - 2904953
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS40-1NO-1DO-24DC-SC - 2904954
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS45-1NO-1DO-24DC-SC - 2904955
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS50-1NO-1DO-24DC-SC - 2904956
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS55-1NO-1DO-24DC-SC - 2904957
RƠ LE AN TOÀN - PSR-MS60-2NO-24DC-SC - 2904958
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - 2963734
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/ESM4/3X1/1X2/B - 2963776
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/ESA2/4X1/1X2/B - 2963954
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>