028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Rơ le an toàn

RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 -2900525
RƠ LE AN TOÀN - PSR-CT-F-SEN-1-8 - 2702976
RƠ LE AN TOÀN  - PSR-SPP- 24UC/ESAM4/2X1/1X2 - 2900526
RƠ LE AN TOÀN  PSR-SCP-230AC/ESAM2/3X1/1X2/B - 2901430
RƠ LE AN TOÀN  - PSR-SCP- 24DC/MXF1/4X1/2X2/B - 2902725
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B - 2902726
RƠ LE AN TOÀN - PSR-PIP-24DC/MXF1/4X1/2X2/B - 2903253
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 2903254
RƠ LE AN TOÀN - PSR-PIP-24DC/MXF2/4X1/2X2/B - 2903256
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP-24DC/MXF3/4X1/2X2/B - 2903257
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP-24DC/MXF4/4X1/2X2/B - 2903260
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>