028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Rơ le an toàn

RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/THC4/2X1/1X2 - 2963983
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2 - 2964005
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/ESP4/2X1/1X2 - 2981020
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - 2981033
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/URM4/5X1/2X2/B - 2981046
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24UC/ESL4/3X1/1X2/B - 2981062
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCF- 24UC/URM/2X21 - 2981363
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCF-120UC/URM/2X21 - 2981376
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP-120UC/URM/5X1/2X2 - 2981402
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCF- 24UC/URM/4X1/2X2 - 2981444
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPF-24UC/URM/4X1/2X2 - 2981457
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981486
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/SDC4/2X1/B - 2981499
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981512
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/URD3/4X1/2X2 - 2981525
RƠ LE AN TOÀN - PSR-CONF-WIN1.0 - 2981554
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981677
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SPP- 24DC/URM4/4X1/2X2/B - 2981680
RƠ LE AN TOÀN - PSR-TBUS-TP - 2981716
RƠ LE AN TOÀN - PSR-SCP- 24DC/URD3/4X1/2X2/3 - 2981732
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>