028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cầu đấu dây - terminal blocks

CẦU ĐẤU DÂY - ST 4-QUATTRO-U - 3038639
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-QUATTRO-BE - 3038752
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-PE/2PV - 211046130
CẦU ĐẤU DÂY - PT 2,5-HEXA/3P-PE - 3040052
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5/2P-DIO/O-U - 3040753
CẦU ĐẤU DÂY - STTB 2,5/2P-PE SO - 3040915
CẦU ĐẤU DÂY - ST 2,5-QUATTRO/4P-PE - 3042162
CẦU ĐẤU DÂY - ST 4/ 2P-PE - 3042748
CẦU ĐẤU DÂY - UTTB 2,5-PE/L - 3044678
CẦU ĐẤU DÂY - UTTB 4-PE/L - 3044746
CẦU ĐẤU DÂY - UT 4-PE/MT P/P -  3046140
CẦU ĐẤU DÂY - UT 4-MTD-PE/S - 3046207
CẦU ĐẤU DÂY - UT 4-PE/L-DIO/R-L P/P - 3046235
CẦU ĐẤU DÂY UT 4-MTD-DIO/L-R-P/P- 3046346
CẦU ĐẤU DÂY - UT 4-MTD-DIO/R-L-P/P - 3046359
CẦU ĐẤU DÂY - UTTB 2,5-DIO/UL-UR - 3046728
CẦU ĐẤU DÂY - UTTB 2,5-PE/N - 3046731
CẦU ĐẤU DÂY - UTTB 4-PE/N - 3046760
CẦU ĐẤU DÂY - UT 4-PE/L-DIO/L-R P/P - 3046834
CẦU ĐẤU DÂY - UT 35 IB - 3047727
<   6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
>