028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cầu đấu dây - terminal blocks

CẦU ĐẤU DÂY PTV 4-QUATTRO-PE - 1088736
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 4 BU - 1088738
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 4/U-OG/O-GN - 1088749
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 4-PE - 1088774
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 4-PV - 1088939
CẦU ĐẤU DÂY PTV 6-TWIN - 1116737
CẦU ĐẤU DÂY PTV 6-TWIN BU - 1116738
CẦU ĐẤU DÂY PTV 6-QUATTRO BU - 1116740
CẦU ĐẤU DÂY PTV 6-QUATTRO-PE - 1116741
CẦU ĐẤU DÂY PTV 6-QUATTRO - 1116871
CẦU ĐẤU DÂY PTTB 2,5-2BE BU - 1147743
CẦU ĐẤU DÂY PT 2,5-QUATTRO-BE - 1334603
CẦU ĐẤU DÂY UK 3-TWIN-PE - 1923128
CẦU ĐẤU DÂY UKK 3 BU - 2770095
CẦU ĐẤU DÂY - UKKB 3 BU - 2771094
CẦU ĐẤU DÂY - UKK 5 BU - 2774091
CẦU ĐẤU DÂY - UDK 4-DIO-Z 2,7V/L-R/P-P - 2775281
CẦU ĐẤU DÂY - UKKB 10/2,5-PV - 2775485
CẦU ĐẤU DÂY - UKK 4-FS BU - 2778547
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>