028.628.28.668; NHÀ NHẬP KHẨU PHÂN PHỐI PHOENIX CONTACT

Cầu đấu dây - terminal blocks

CẦU ĐẤU DÂY USLKG 16 N - 0443023
CẦU ĐẤU DÂY TB 3 I - 3059786
NHÃN NHỰA CHO CẦU ĐẤU DÂY - UC-TMF 12 - 0819233
CHẶN CUỐI  E/NS 35 N - 0800886
CHẶN CUỐI CẦU ĐẤU DÂY E/NS 35 N - 0800886
CẦU ĐẤU DÂY PTV 4-TG - 1088741
CẦU ĐẤU DÂY NỐI ĐẤT USLKG 5 - 0441504
CẦU ĐẤU DÂY PTIO 1,5/S/5  - 3244470
CẦU ĐẤU DÂY PTIO 1,5/S/5-PE/U-BK/O-WH  - 3244471
CẦU ĐẤU DÂY PTIO 1,5/S/5/U-BK/O-WH  - 3244472
CẦU ĐẤU DÂY USLKG 10 - 0442011
CẦU ĐẤU DÂY USLKG 16 - 0443010
CẦU ĐẤU DÂY USLKG 50 - 0443049
CẦU ĐẤU DÂY USLKG 35 - 0444019
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 2,5 BU - 1079074
CẦU ĐẤU DÂY PTTBV 2,5-PV - 1079075
CẦU ĐẤU DÂY PTV 4-TWIN BU - 1088732
CẦU ĐẤU DÂY PTV 4-QUATTRO BU - 1088735
ĐẤU DÂY PTV 4-TWIN-PE - 1088733
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
>